ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Thu, 12/13/2018 - 09:27
0 comments

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၅ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်)

PC

 

Related Articles