အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် KIO, PSLF, MNTJP, ULA (၄) ဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်

အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် KIO, PSLF, MNTJP, ULA (၄) ဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်